Algemene Voorwaarden MasterGym


Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond gecoördineerd door Fit!vak (brancheorganisatie sport- en fitnesscentra), in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.


Definities


 • MasterGym: ingeschreven KVK te Den Haag hierna te noemen MasterGym.
 • MasterGym-lid: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die deze overeenkomst aangaat met MasterGym, hierna te noemen Lid of lid.
 • Bokstraining/personal training: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
 • De overeenkomst: lidmaatschapsovereenkomst tussen MasterGym en Lid ter zake van boks training/personal training.


Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende sport en fitness die tussen de MasterGym en de Lid worden gesloten.
MasterGym biedt Lid de mogelijkheid om onder meer te werken aan zijn/haar conditie, figuur, kracht en boks technieken, met al haar middelen die daarvoor ter beschikking staan. Lid betaalt hiervoor een vergoeding aan MasterGym.


Artikel  1: Aanmelding/toegangspas


 • Aanmelding als lid van MasterGym vindt plaats door het volledig invullen van het inschrijfformulier. Dit kan via voorinschrijving op de website www.gymmaster.nl. 
 • Het lidmaatschap begint per datum van ontvangst en ondertekening van inschrijfformulier of per ingevulde datum op het ondertekende inschrijfformulier.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en is bij inschrijving verschuldigd, tenzij een korting is gegeven.
 • Alle door leden verstrekte persoonlijke gegevens worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MasterGym en communicatie met leden gebruikt en strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van MasterGym zodra zijn/haar lidmaatschap kan aanvangen.
 • De minimum leeftijd om als zelfstandig-lid te kunnen worden ingeschreven is 16 jaar.
 • Aanmelding van jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden en mede te worden ondertekend. Deze aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door persoonlijk contact op te nemen met MasterGym. Personen die deze overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid dan ook zijn aansprakelijk voor alle financiële consequenties daaraan verbonden.
 • Jongeren van 12 tot 16 jaar kunnen bij MasterGym trainen  ‘uitsluitend’ onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar en ouder.
 • Het is van belang dat Lid zijn/haar juiste e-mailadres opgeeft omdat alle belangrijke communicatie via e-mail geschiedt. Op deze manier kan lid op de hoogte gehouden worden van alle gang van zaken en info omtrent MasterGym en het werkt tijd- en kosten besparend, waardoor MasterGym haar lage abonnementsprijzen kan blijven garanderen.
 • Verandering van e-mailadres dient door het Lid tijdig te worden doorgegeven. Het e-mail adres wordt bij inschrijving en wijziging gecheckt op juistheid.
 • Bij opnieuw inschrijven betaalt een oud-lid slechts 50% van het inschrijfgeld.


Artikel 2: De overeenkomst, duur en betaling


 • De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
 • De overeenkomst kan op elk gewenst moment ingaan en is voor de duur van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden. Na deze periode wordt het abonnement tot opzegging, automatisch telkens met 1 maand verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven. 
 • Lid kan de overeenkomst tussentijds upgraden; downgraden is niet mogelijk.
 • De vergoeding wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. Betalingen per automatische incasso worden per jaar of per maand bij vooruitbetaling geïnd.
 • Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de incasso nogmaals aangeboden, bv. als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook (zonder kosten).
 • Bij herinnering wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht en krijgt Lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien Lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is komt de betalingsregeling te vervallen en wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Lid
 • Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan Lid de toegang tot de MasterGym-trainingen worden geweigerd. MasterGym behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met Lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsperiode, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.
 • MasterGym behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 4 weken voorafgaand aan een prijswijziging wordt Lid hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.


Artikel 3: Opzegging


 • Lid kan zijn lidmaatschap via e-mail  naar ledenadministratie@gymmaster.nl  opzeggen. Lid ontvangt dan een opzegbewijs per e-mail. 
 • De opzegtermijn bedraagt vier weken voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inacht- neming van artikel 2.
 • Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van vier weken.
 • Tussentijds opzeggen of stopzetten is niet toegestaan.
 • Tussentijdse opzegging door de Lid is mogelijk indien:
 • Lid een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de trainingen. 
 • Het voor Lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de trainingen. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 2 van dit artikel.
 • Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in het voorgaande alinea bestaat er voor de Lid een bevriezings-mogelijkheid. Als Lid gedurende een periode van langer dan vier weken geen gebruik kan maken van de trainingen als gevolg van een ‘aantoonbare’ blessure of ziekte dan kan MasterGym besluiten om de contractsperiode aansluitend te verlengen met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.


Artikel 4: Trainingstijden


MasterGym behoudt zich het recht voor om de trainingstijden te wijzigen.
Op officiële en erkende feestdagen is MasterGym gerechtigd gesloten te zijn.
Lid dient uiterlijk 15 minuten voor aanvang training binnen te zijn.


Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid


 • MasterGym is tegenover de Lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van MasterGym komt. MasterGym is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover MasterGym maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Lid traint te allen tijde op eigen risico.
 • MasterGym zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van MasterGym is beperkt tot het bedrag waarvoor MasterGym aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van 1.000.000,- euro per geval.
 • Lid is tegenover MasterGym aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Lid komt.
 • Lid is zich ervan bewust dat beoefening van sport risico’s met zich mee brengt en verklaart dat hij/zij enig ongeval, letsel of schade die tengevolge het onderhavige sportonderricht bij MasterGym kan ontstaan, voor eigen risico neemt.


Artikel 6: Huisregels


 • Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van MasterGym en hiernaar te handelen.
 • De algemene voorwaarden en de huisregels van MasterGym zijn vermeld op de website www.gymmaster.nl 
 • MasterGym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainer een lidmaatschap te beëindigen. De contributie van het, na beëindiging, nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsperiode is per beëindigingsdatum direct verschuldigd en opeisbaar.


Artikel 7. Klachten


 • MasterGym beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 • Lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat lid  de gebreken heeft geconstateerd, bij MasterGym in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 • Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat lid zijn rechten ter zake verliest.
 • MasterGym beantwoordt de door lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt MasterGym binnen zeven dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen Lid een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 8. Geschillencommissie


 • Geschillen tussen MasterGym en lid die betrekking hebben op:
 • de totstandkoming van Overeenkomsten of,
 • de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door lid als door MasterGym aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)
 • Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als lid zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 14 bij MasterGym heeft ingediend.
 • Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt per e-mail verstuurd naar contact@gymmaster.nl onder vermelding van de naam van lid en MasterGym, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen
 • Wanneer Lid een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is MasterGym aan deze keuze gebonden. Als MasterGym een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij Lid vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. MasterGym dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de  rechter aanhangig te maken.
 • Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 • De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor behandeling van geschil is vergoeding verschuldigd.
 • De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


Artikel 9. Toepasselijk recht


 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.